ایمیدوکارب دی پروپیونات رویان (Imidocarb Dipropionate)

تماس بگیرید

ایمیدوکارب دی پروپیونات علیه عفونت های ناشی از بابزیوز در گوسفند، گاو، اسب و سگ، آناپلاسموز در گاو و همچنین ارلیشیوز در سگ موثر می باشد.