آیورمکتین + کلوزانتل رویان (Ivermectin + Closantel)

تماس بگیرید

هر میلی لیتر از آیورمکتین + کلوزانتل | Ivermectin + Closantel حاوی 125 میلی گرم کلوزانتل و 5 میلی گرم آیورمکتین می باشد.