دکتومکتین رویان (Dectomectin)

تماس بگیرید

دورامکتین برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌ها استفاده می‌شود.‌‌‌