نمایش یک نتیجه

دوز مصرف 2 میلی لیتر می باشد که به صورت زیر پوستی تزریق می شود.