نمایش دادن همه 8 نتیجه

دز درمانی برای هر راس گاو (گاو ماده و تلیسه) 5 میلی لیتر( 25 میلی گرم دینوپروست) به صورت تجویز داخل عضلانی می باشد.‌

تزریق اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan از راه زیرجلدی و داخل عضلانی بوده و تزریق داخل وریدی باید به آهستگی و هماهنگ با نیاز و پاسخ حیوان انجام گیرد.‌

بوسوگوناد | Busogonad بصورت تزریق داخل وریدی، عضلانی و زیر جلدی مصرف می شود و در کیست های تخمدانی 5 میلی لیتر و جهت پیشگیری از تاخیر در تخمک گذاری 2/5 میلی لیتر و برای بهبودوضعیت باروری بعد از زایمان 2/5 میلی لیتر تجویز می گردد.‌
تولیدکننده: رویان دارو

دی-کلوپروستنول سدیم آنالوگ سنتتیک پروستا گلاندین F2a بوده و دارای کلیه اثرات آن می باشد. دی- کلو پی جی | D-Clo PG باعث انقباض میومتر و شل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده و در صورت تماس با جسم زرد بالغ باعث تحلیل آن از نظر علمی و مورفولوژیک می شود. (این عمل باعث فحلی دام در فاصله زمانی 5-2 روز بعد از تزریق می شود).

رینوگوناد | Rinogonad از طریق گردش خون وریدی باب به هیپوفیز منتقل می گردد و در بخش قدامی این غده باعث افزایش ترشح گنادوتروپین های تحریک کننده فولیکول و محرک تشکیل جسم زرد در جنس ماده و اسپرماتوژنز در جنس نر می گردد. زمان شروع اثر این دارو حدود 2 ساعت و نیمه عمر آن کمتر از 3 ساعت می باشد در این مدت پپتیدها به اسیدهای آمینه تجزیه شده و از بافت دفع می گردند.‌

سیستم آزادسازی داخل واژنی، یک وسیله T شکل که شامل یک پوسته سیلیکونی آغشته به پروژسترون می باشد که در یک قالب خنثی پلاستیکی قرار گرفته است.

تحلیل جسم زرد و متعاقب آن تخمک گذاری، تحریک و انقباض رحم، کمک به دفع غشاهای جنینی، کمک به انتقال گامت ها و حرکت اسپرم در دستگاه تناسلی جنسی نر و ماده، سقط جنین. پروستا گلندین ها از اسید آراشیدونیک آزاد که توسط فعالیت آنزیم فسفولیپاز A‌ متصل به غشا سلولی ساخته می شود، تولید می گردند.پس از رها شدن، اسید آراشیدونیک حداقل در دو مسیر آنزیمی اکسیده می گردد.‌

این محلول بخاطر اثرات لوتئولیتیک و اکسی‌توسیک در گاو و اسب و نیز مدیریت فحلی گاوها مصرف می‌گردد. نوع F2 پروستاگلندین‌ها می‌توانند از طریق پوست جذب شده و باعث اسپاسم تنفسی یا حتی سقط شود.