سلکو پی اچ (Selko pH)

تماس بگیرید

پیشگیری از تشکیل بیوفیلم در لوله‌های آبخوری و حذف یکی از منابع اصلی عفونت در مزارع پرورش‌