چسب حصیری Waycare ( سایز۵cm×۱۰)

۲۲.۰۰۰تومان

چسب حصیریWaycare هنگام بهبود کامل زخم و تعویض کردن پانسمان، به راحتی از روی پوست جدا می شود.

چسب حصیری Waycare ( سایز۵cm×۱۰)

۲۲.۰۰۰تومان