نمایش یک نتیجه

200 تا 500 گرم در یک تن خوراک یا طبق تجویز دکتر دامپزشک