نمایش یک نتیجه

سوسپانسیون کلوزانتل از راه خوراکی به وسیله مایع خوران (drenching gun) تجویز می شود