سرجیسل اتیکون (Surgicel Ethicon)

تماس بگیرید

سرجیسل یک باند قابل جذب است که جهت جلوگیری از خون ریزی رگ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.