واکسن کشته (HG GEL-VAC 3)

تماس بگیرید

HG GEL-VAC 3 برای واکسیناسیون ماکیان علیه کوریزای عفونی استفاده می‌شود. این ‌واکسن قابلیت مصرف در مرغ‌های مادر و تخمگذار تجاری را دارد.‌