پولوک فلوفند (Poulvac FluFend H5N3)

تماس بگیرید

پولوک فلوفند | Poulvac FluFend H5N3 برای واکسیناسیون پرندگان جهت پیشگیری از بیماری آنفلوانزای پرندگان