کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) – Colistin + Spectinomycin

تماس بگیرید

عفونت‌های میکروبی دستگاه گوارش در بره، بزغاله و گوساله