آموکسیل ریتارد – Amoxoil retard

تماس بگیرید

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به آموکسی سیلین در گاو، گوسفند، سگ و گربه