آلامایسین طولانی اثر 300 – Alamycin LA 300

تماس بگیرید

آلامایسین طولانی اثر 300 | Alamycin LA 300 آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده می باشد که در درمان شرایط ایجاد شده یا مرتبط با ارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو و گوسفند استفاده می شود.