آلامایسین طولانی اثر 200 – Alamycin LA 200

تماس بگیرید

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده می باشد که در درمان شرایط ایجاد شده