بواکلوکس دی سی اکسترا – BOVACLOX DCXTRA

تماس بگیرید

بعد از آخرین شیردوشی در دوره شیرواری، سرپستانک ها را تمیز و ضد عفونی نموده و برای هر کارتیه محتویات یک سرنگ را از طریق کانال سرپستانک وارد پستان نمایید. از آلودگی نوک سرنگ خودداری شود.‌