مدل سیفتی باکس حجم (لیتر) مقطع عرضی ابعاد (mm) تعداد در کارتن صفحه محصول
RC Plus 2 مربع 148*148*201 48 مشاهده محصول
RC Plus 3 مربع 148*148*234 48 مشاهده محصول
RC Plus 4 مربع 167*167*251 48 مشاهده محصول
RC Plus 5 مربع 167*167*298 36 مشاهده محصول
RC Plus 6 دایره 167*167*386 30 مشاهده محصول
RC Plus 7 دایره 167*167*499 20 مشاهده محصول
Ra 2.5 مربع 155*155*192 72 مشاهده محصول
Ra 3.5 مربع 155*155*225 72 مشاهده محصول
Ra 4 مربع 205*205*187 42 مشاهده محصول
Ra 4.5 مربع 155*155*360 48 مشاهده محصول
Ra 5.5 مربع 205*205*248 36 مشاهده محصول
Ra 8.5 مربع 205*205*363 30 مشاهده محصول
Ra 9.5 مربع 239*239*290 30 مشاهده محصول
Ra 11.5 مربع 239*239*339 24 مشاهده محصول
Rb 15 مربع 250*250*235 14 مشاهده محصول
Rb 22 مربع 250*250*330 12 مشاهده محصول
Rb 25 مربع 250*250*370 12 مشاهده محصول
C Plus 1.5 دایره 152*φ105 168 مشاهده محصول
C Plus 2 دایره 180*φ111 99 مشاهده محصول
C Plus 3 دایره 190*φ144 90 مشاهده محصول
C Plus 5 دایره 345*φ124 54 مشاهده محصول
Cc 7 دایره 195*φ218 36 مشاهده محصول
Cc 12 دایره 304*φ202 24 مشاهده محصول
Cd 0.5 دایره 143*φ75 160 مشاهده محصول
Cd 1.5 دایره 172*φ105 108 مشاهده محصول
Cd 2 دایره 200*φ111 81 مشاهده محصول
Cd 3 دایره 192*φ144 72 مشاهده محصول
Cd 5 دایره 350*φ124 45 مشاهده محصول
XL 26.3 مستطیل 660*190*230 6 مشاهده محصول
P 0.3 مستطیل 85*35*150 150 مشاهده محصول
P 0.08 مستطیل 96*25*56 300 مشاهده محصول