نمایش دادن همه 3 نتیجه


رول ملحفه

رول ملحفه روکشیست که روی تخت های بیمارستان یا کلینیک ها و یا مراکز درمانی انداخته می شود و باعث جلوگیری از انتقال بیماری ها ، باکتری و هر نوع خطر دیگری می گردند.

زمانی که بیماران وارد مراکز درمانی می شوند ممکن است ناقل هر نوع باکتری یا آلودگی باشند و باعت آلودگی محیط نیز شوند.

جدا از این مطلب بیمارانی که خون ریزی ، بیماری های عفونی و .. . دارند به کمک این ملحفه ها از خطرات عفونت و آلودگی جلوگیری می شوند.

رول های ملحفه در 2 نوع یکبار مصرف و قابل شست و شو می باشند که در صورت یکبار مصرف بودن مسئولین موظفند آنها را بعد از هر بار مصرف تعویض کرده و در صورت قابل شست و شو بودن ، بعد از هربار مصرف باید شست و شو و استرلیزه شوند.

رول های ملحفه برای استرلیزه بودن و راحت بودن مورد استفاده قرار می گیرند که انواع آن شامل رولهای به عرضهای مختلف و معمولا به عرض رول 60سانتی متر،65 سانتی متر،80 سانتی متر و طول های متفاوت و براساس سفارش مشتری می باشد.