فلومکس ام رویان (Flomax M)

تولیدکننده: رویان دارو