کلوزانتل 10% رویان (Closantel 10%)

همراه با سایر دارو های ضد انگل، ترکیبات دارویی حاوی کلر و فسفر آلی، مصرف نگردد.