دکتومکتین رویان (Dectomectin)

دورامکتین برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌ها استفاده می‌شود.‌‌‌