بوپاجکت رویان (Bupaject)

بوپاجکت | Bupaject دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو