کلوزانتل 5% رویان (Closantel 5%)

سوسپانسیون کلوزانتل از راه خوراکی به وسیله مایع خوران (drenching gun) تجویز می شود