کوکسیدین رویان (Coxidine)

به طور کلی کوکسیدین | Coxidine در طیور، بوقلمون، گاو، گوسفند، سگ و گربه کاربرد دارد.