موننکوکس رویان (Monencox)

موننکوکس | Monencox بـرای کـنـتـرل وپــیـشـگـیـری از کـوکـسیـدیــوز درنیمچه هـای گوشتی برای تمام دوره پرورش و در نیمچه های تخم گذار و بـوقلمون هـای پـرواری مصـرف می شود.