فری کوکس رویان (Freecox)

این دارو از طریق آب آشامیدنی طیور تجویز می گردد. دوز پایه در طیور 7‌ میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد و معمولاً یکبار درمان به مدت 2 روز متوالی کافی است. در صورت نیاز بهتر است درمان بعداز 5 روز تکرار گردد.