دکوکس (Deccox)

دکوکس | Deccox جهت پیشگیری از کوکسیدیوز در طیور به کار می‌رود. ‌‌ جهت کنترل کوکسیدیوز ناشی از آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا آسرولینا، آیمریا میواتی، آیمریا ماگزیما و آیمریا برونتیدر طیور صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.‌