سایکوستات (CYCOSTAT)

سایکوستات | CYCOSTAT، روبنیدین هیدروکلراید، یک کوکسیدیواستات شیمیایی قوی در نیمچه‌های گوشتی است.