آنزيم بتاماناناز (CTCZYME)

مانان پلیمری از مانوز می‌باشد.‌ گلوکز و گالاکتوز در زنجیره جانبی مانان قرار گرفته‌اند.‌