کلو پی جی – Clo PG

تحلیل جسم زرد و متعاقب آن تخمک گذاری، تحریک و انقباض رحم، کمک به دفع غشاهای جنینی، کمک به انتقال گامت ها و حرکت اسپرم در دستگاه تناسلی جنسی نر و ماده، سقط جنین. پروستا گلندین ها از اسید آراشیدونیک آزاد که توسط فعالیت آنزیم فسفولیپاز A‌ متصل به غشا سلولی ساخته می شود، تولید می گردند.پس از رها شدن، اسید آراشیدونیک حداقل در دو مسیر آنزیمی اکسیده می گردد.‌