سینکرو سلیون – Sincroceliven

قطع آبستنی:‌ تا روز 150 آبستنی باعث سقط جنین طی 4-5 روز بعد از تزریق می‌شود.‌ به عنوان درمان کمکی در متریت حاد و یا چرکی شدن رحم در دوره بعد از زایمان.‌ کنترل فحلی