نخ جراحی نرولن اتیکون (Nurolon Ethicon)

از دسته نخ های غیر قابل جذب مصنوعی (Synthetic non-Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از جنس نایلون (polyamide) و چند رشته ای است.