واكسن آنفلوانزاي فوق حاد هاربین (H5)

واکسن آنفلوانزای فوق حاد هاربین (H5)، حاوی ویروس آنفلوانزای پرندگان H5N1 از سویه های Re-6 با تیتر هماگلوتیناسیون حداقل 9Log2 و Re-8 با تیتر هماگلوتیناسیون حداقل