دوفالیت – Duphalyt

حمل و نقل طولانی به علت عدم مصرف آب دادن منجر به کم آبی می گردد.