بورساپلکس – BURSAPLEX

واکسنی متمایز و برجسته در میان سایر واکسن‌ها حفاظت موثر در برابر گامبورو تنها با یک دوز واکسن بدون تداخل با آنتی‌بادی‌ مادری واکسنی موثر در حضور آنتی‌بادی