ارمتوکسین® – ORMETHOXINE

ترکیب: ارمتوکسین® | ORMETHOXINE هر کیلوگرم از پریمیکس ارمتوکسین® | ORMETHOXINE حاوی 250 گرم سولفادیمتوکسین و 50 گرم ارمتوپریم است.‌