دانوجکت 18® – ®Danoject 18

– جهت درمان و کنترل بیماری تنفسی گاو ناشی از مانهیمیاهمولیتیکا، پاستورلامولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی و مایکوپلاسمابویس – جهت درمان ورم پستان حاد کلی فرمی – جهت درمان اسهال کلی باسیلوزی در گوساله های شیری