ماربوجکت – Marboject

ماربوجکت | Marboject درمان عفونت های تنفسی ناشی ازHistophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ,Mycoplasma bovis ‌