آپرامکس – Apramax

کنترل و درمان کلی باسیلوز، سالمونلوز و عفونت های تنفسی در گوساله و گوسفند