مگا کولی – MEGA Coli

مگا کولی | MEGA Coli برای پیشگیری و درمان عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به کلیستین در طیور و دام.‌