کلی استاپ 10 رویان – Coli Stop 10 Rooyan

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده بر اثر باکترهای حساس به کلیستین در طیور. ضمنا کلی استاپ 10 رویان | Coli Stop 10 Rooyan را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست به کار برد.