(زد) لینکومایسین 40% – Z- Lincomycin 40%

لینکومایسین 40 % جهت درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس مورداستفاده قرار می‌گیرد. ضمناً جهت درمان عفونت های باکتریایی زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرد.