تیاگارد – Tia Guard

کوکسیدیواستات‌های یونوفوره (پلی‌اتر)شامل: موننسین، سالینومایسین، مادورامایسین و ناراسین در طیوری که داروی تیامولین دریافت می‌نمایند، تجویز نگردد.‌