روباک زد رویان – Robac Z

– کنترل و جلوگیری از ورم روده نکروتیک – بهبود پارامترهای پرورش مانند وزن و ضریب تبدیل‌ – افزایش تولید در طیور تخمگذار و مادر