لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان – Lincomycin+Spectinomycin

لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Lincomycin+Spectinomycin برای درمان CRD ناشی از مایکو پلاسما ها و CRD کمپلکس ناشی از مایکو پلاسما و اشریشیا کولای حساس به لینکو مایسین و اسپکتینومایسین و برای وزن گیری مطلوبتر طیور توصیه می شود.