لینکومیکس 8/8 – Lincomix 8.8

لینکومیکس 8/8 | Lincomix 8.8 جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذائی در نیمچه های گوشتی و کنترل