اریترووت – Erythrovet

اریترووت | Erythrovet جهت درمان بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از عفونت های مایکوپلا‌سمایی، درمان عفونت های تنفسی حساس به اریترومایسین و بیماری های باکتریایی همچون استافیلوکوکوس اورئوس (آرتریت عفونی)، عفونت های کلستریدیایی، اِوی باکتریوم پاراگالیناروم (کوریزای عفونی) و پاستورلا‌ مولتوسیدا در طیور مورد کاربرد قرار می گیرد.