دانوکسیفن رویان® – ®Danoxifen Rooyan

دانوکسیفن رویان® | ®Danoxifen Rooyan در درمان تورم کیـسـه های هـوایی، عـوارض تنفسی وعفونت های ناشی ازE.Coli ومایکوپلاسما (CRD Complex) در طیور گوشـتی و پولت ها و نیز مایکوپلاسموز طیور گوشتی در هفته اول زندگی کاربرد دارد.