کلرتتراسین رویان® – ®Chlortetracin Rooyan

آنتی بیوتیکی وسیع الطیف میباشد که علیه باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثـبت و گرم منفی، مایکـوپلاسمـاها، ریکتزیاها، کلامیدیاها و بعضی پروتوزوآها مؤثراست.